Original Article


Epigenome-wide development and validation of a prognostic methylation score in intrahepatic cholangiocarcinoma based on machine learning strategies

Xing Chen, Liangqing Dong, Lu Chen, Yuan Wang, Jinpeng Du, Lijie Ma, Xiaokai Yan, Jiwei Huang, Mingheng Liao, Xiangzheng Chen, Dongming Liu, Jin Li, Bo Zhang, Wen Teng, Kefei Yuan, Deqiang Sun, Qiang Gao, Yong Zeng

Download Citation