Original Article


Higher consumption of animal organ meat is associated with a lower prevalence of nonalcoholic steatohepatitis

Rui Zhang, Huai Zhang, Yi Wang, Liang-Jie Tang, Gang Li, Ou-Yang Huang, Sui-Dan Chen, Giovanni Targher, Christopher D. Byrne, Bin-Bin Gu, Ming-Hua Zheng

Download Citation