Original Article


Long- and short-term outcomes for resectable gallbladder carcinoma patients treated with curative-intent laparoscopic versus open resection: a multicenter propensity score-matched comparative study

Zhi-Peng Liu, Xing-Xing Su, Long-Fei Chen, Xue-Lei Li, Yi-Shi Yang, Zhi-Long You, Xiao-Lin Zhao, Fan Huang, Chao Yu, Zhao-Ping Wu, Wei Chen, Jin-Xue Zhou, Wei Guo, Da-Long Yin, Ping Yue, Rui Ding, Yi Zhu, Wei Chen, Yan Jiang, Jie Bai, Jing-Jing Wang, Yan-Qi Zhang, Dong Zhang, Hai-Su Dai, Wan Yee Lau, Zhi-Yu Chen; The Biliary Surgery Branch of Elite Group of Chinese Digestive Surgery (EGCDS)

Download Citation