Publish Ahead of Print

Original Article
Association of Pringle maneuver with postoperative recurrence and survival following hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a multicenter propensity score and competing-risks regression analysis
Shi-Chuan Tang, Yong-Kang Diao, Kong-Ying Lin, Chao Li, Xiao Xu, Lei Liang, Jie Kong, Qing-Jing Chen, Xian-Ming Wang, Fu-Bao Liu, Wei-Min Gu, Ya-Hao Zhou, Ying-Jian Liang, Hong-Zhi Liu, Ming-Da Wang, Lan-Qing Yao, Timothy M. Pawlik, Feng Shen, Wan Yee Lau, Tian Yang, Yong-Yi Zeng
Published online: 05 July 2023
Original Article
A combined pre- and intra-operative nomogram in evaluation of degrees of liver cirrhosis predicts post-hepatectomy liver failure: a multicenter prospective study
Bin-Yong Liang, Er-Lei Zhang, Jian Li, Xin Long, Wen-Qiang Wang, Bi-Xiang Zhang, Zhi-Wei Zhang, Yi-Fa Chen, Wan-Guang Zhang, Bin Mei, Zhen-Yu Xiao, Jin Gu, Zun-Yi Zhang, Shuai Xiang, Han-Hua Dong, Lei Zhang, Peng Zhu, Qi Cheng, Lin Chen, Zhan-Guo Zhang, Bin-Hao Zhang, Wei Dong, Xiao-Feng Liao, Tao Yin, Dong-De Wu, Bin Jiang, Yu-Feng Yuan, Zhong-Lin Zhang, Yao-Bing Chen, Kai-Yan Li, Wan Yee Lau, Xiao-Ping Chen, Zhi-Yong Huang
Published online: 15 March 2023