Original Article


A novel nomogram for predicting the prognosis of hepatocellular carcinoma patients following immune checkpoint inhibitors treatment beyond progression: a single center study based on Chinese population

Chao Chen, Xiaoyuan Chu, Hong Liu, Mingzhen Zhou, Zhan Shi, Anfeng Si, Ying Zhao, Xiufeng Liu, Jie Shen, Baorui Liu

Download Citation