Original Article


A novel nomogram for prognosis stratification in salvage liver transplantation: a national-wide study with propensity score matching analysis in China

Kai Wang, Fengqiang Gao, Siyi Dong, Jialu Ding, Libin Dong, Chuxiao Shao, Zhoucheng Wang, Xun Qiu, Xuyong Wei, Zhengxin Wang, Jiayin Yang, Qiang Xia, Shusen Zheng, Xiao Xu

Download Citation