Original Article


Choline suppresses hepatocellular carcinoma progression by attenuating AMPK/mTOR-mediated autophagy via choline transporter SLC5A7 activation

Chen Wang, Zhao-Yan Liu, Wen-Ge Huang, Zhi-Jun Yang, Qiu-Ye Lan, Ai-Ping Fang, Meng-Jun Hou, Xiao-Lin Luo, Yao-Jun Zhang, Si Chen, Hui-Lian Zhu

Download Citation