Original Article


Association of Pringle maneuver with postoperative recurrence and survival following hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a multicenter propensity score and competing-risks regression analysis

Shi-Chuan Tang, Yong-Kang Diao, Kong-Ying Lin, Chao Li, Xiao Xu, Lei Liang, Jie Kong, Qing-Jing Chen, Xian-Ming Wang, Fu-Bao Liu, Wei-Min Gu, Ya-Hao Zhou, Ying-Jian Liang, Hong-Zhi Liu, Ming-Da Wang, Lan-Qing Yao, Timothy M. Pawlik, Feng Shen, Wan Yee Lau, Tian Yang, Yong-Yi Zeng

Download Citation