Original Article


The application of real-time indocyanine green fluorescence cholangiography in laparoscopic living donor left lateral sectionectomy

Lu Lu, Wen-Wei Zhu, Cong-Huan Shen, Yi-Feng Tao, Zheng-Xin Wang, Jin-Hong Chen, Lun-Xiu Qin

Download Citation