Original Article


Grading severity of microscopic vascular invasion was independently associated with recurrence and survival following hepatectomy for solitary hepatocellular carcinoma

Lan-Qing Yao, Chao Li, Yong-Kang Diao, Lei Liang, Hang-Dong Jia, Shi-Chuan Tang, Yong-Yi Zeng, Han Wu, Ming-Da Wang, Li-Hui Gu, Timothy M. Pawlik, Wan Yee Lau, Cheng-Wu Zhang, Feng Shen, Kui Wang, Tian Yang

Download Citation